Bekijk video

In search of Green Partners

Fairtrade

MPS - Florimark Trade

MPS - Florimark Good Trade Practice

Privacyverklaring

 1. Definities
 1. Privacybeleid: dit privacybeleid;
 2. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
 3. Green Partners B.V., statutair gevestigd te Naaldwijk, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27229689;
 4. Website: de website www.greenpartners.nl.
 1. Algemeen
 1. Dit Privacybeleid beschrijft hoe door Green Partners de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt worden.
 2. De persoonsgegevens die door Green Partners worden verwerkt zijn bijvoorbeeld uw naam, (e-mail)adresgegevens, ip-adres, telefoonnummer, etc. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor diverse doeleinden.
 1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
 1. Green Partners verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Green Partners heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Green Partners, of in verband met een sollicitatie digitaal een curriculum vitae heeft verstrekt.
 2. Deze persoonsgegevens worden door Green Partners uitsluitend gebruikt voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Green Partners heeft verstrekt:
 3. Als de Gebruiker Green Partners om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Green Partners de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
 4. Green Partners kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Green Partners die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met Green Partners.
 1. Doorgifte aan derden

  Green Partners zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
 1. er door Green Partners een opdracht is verstrekt aan een derde voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de gegevens, die op onze Website of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn dat uw gegevens aan een derde te verstrekken, zodat Green Partners de Gebruiker een dienst kunnen leveren; of
 2. Green Partners op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
 1. Cookies

  Green Partners maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de Website wordt bezocht. De cookie onthoudt wat de Gebruiker invult op de Website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de Website op de desbetreffende Gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan een computer, en ook geen informatie lezen op de harde schijf van een computer.
 1. Andere websites

  Onze website bevat mogelijk (embedded) links van en naar websites van derden. Via deze (embedded) links gaat u naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en/of de verwerkingen van persoonsgegevens op deze websites. Raadpleeg de privacyverklaringen op deze websites om te bekijken door wie en op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt.”
 1. Beveiliging

  Green Partners heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
 1. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
 1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker een brief of e-mail sturen naar Green Partners.
 1. Wijzigingen in het Privacybeleid

  Green Partners behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Green Partners adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 28 mei 2018.
 1. Toepasselijk recht

  Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze Website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.